رویدادها

نمایشگاه کودگ

نمایشگاه کودک 1402 27 بهمن ماه 1402 ساعت 11:30 تا 13

پایان دوره موسیقی کودک 1402

پایان دوره موسیقی کودک 27 بهمن ماه 1402 ساعت 11:30 تا 13

شروع ثبت نام دوره های موسیقی نواآفرین

شروع ثبت نام دوره های آزمون هنر و دیپلم موسیقی ساز های ایرانی و جهانی دروس نظری موسیقی موسیقی کودک
نمایش همه رویدادها

گالری های موسسه

نمایش همه